Privatlivspolitik

Ifølge artikel 13 og 14 i persondataforordningen skal Virksomheden (i det følgende også benævnt os/vi) give en række oplysninger, når vi behandler personoplysninger om dig. Overordnet er kravene:

* Kontaktoplysninger

* Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

* Kategorier af personoplysninger

* Modtagere eller kategorier af modtagere

* Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

* Hvor dine oplysninger stammer fra

* Opbevaringsperiode

* Rettigheder

* Klage til Datatilsynet

 

Kontaktoplysninger

Selskab: Mamilla

Adresse: Nordre Torstedvej 17, 8700 Horsens

CVR-nr.: 35387501

Telefonnr.: 60132025

Website: www.mamilla.dk

 

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine per-sonoplysninger behandles i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi indsamler og opbevarer personoplysninger for at kunne:

* Opfylde den mellem os indgåede aftale, herunder levering af tøj, gennemførelse af ordrer og køb og de dertil relaterede henvender

* Behandle henvendelser via vores kontaktformular, øvrige kundeforespørgsler eller klager

* Varetage og administrere ansættelser samt løbende personaleadministration og fratrædel-ser, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og udøvelse af ledelsesret-ten

* Opfylde forpligtelser iht. lovgivningen

* Markedsføring

* Samtykke til anvendelsen af cookies.

 

Retsgrundlaget for behandling af de oplistede personoplysninger forefindes som udgangspunkt i per-sondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra f (legitim interesse) samt litra b (opfyl-delse af kontrakt). Vi håndhæver altid dataminimeringsprincippet og sikrer ansvarlig behandling, jf. art. 5 og 6.

 

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger vi behandler for at opfylde formålet jf. ovenfor, er bl.a.:

* Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

* Kundenummer og betalingsoplysninger

* Ordrenummer ol.

* Cpr. nummer, løn - og skatteoplysninger, ansættelsesretlig korrespondance m.v.

* IP-adresse og information om færden på vores hjemmeside, jf. et eventuelt afgivet cookie-samtykke

* Ørige personoplysninger du måtte have overleveret til os af egen drift.

 

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har et legitimt og sagligt formål hertil, under iagtta-gelse af reglerne om forældelse jf. nedenfor.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi tager de databeskyttelsesretlige regler alvorligt, hvorfor vi behandler modtagne personoplysninger med omhu og fortrolighed.

 

Vi overlader dog personoplysninger til databehandlere, som behandler oplysninger efter vores in-struks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne

sikkerhed.

 

Foreligger der en retlig tvist, kan vi også være nødsaget til at videregive dine personoplysninger i denne forbindelse.

Vi kan endvidere videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder det offentlige, f.eks. til SKAT eller såfremt vi er forpligtet hertil.

Ydermere kan der ske videregivelse til anden rådgiver, givet under fortrolighedsforhold, hvis der med videregivelsen forefindes legitim interesse og/eller et retligt grundlag.

 

Desuden kan der ske videregivelse i tilfælde af fusion, salg eller overdragelse aktier.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

Vi bestræber os på at benytte leverandører inden for EU, og vi overfører ikke personoplysninger til lande, som ikke kan tilvejebringe det samme beskyttelsesniveau som Danmark eller europæiske lande/EØS-lande.

 

Hvor dine oplysninger stammer fra

Som udgangspunkt indhenter vi oplysningerne fra dig. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. hos det offentlige eller samarbejdspartnere.

 

Opbevaringsperiode

Vi har vedtaget interne procedurer og politikker, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har også vedtaget interne procedurer, som sikrer, at personoplysninger opbevares i overensstem-melse med dels de databeskyttelsesretlige regler og dels reglerne omkring forældelse og slettes, når formålet til vores behandling er bortfaldet. Vi iagttager naturligvis altid gældende regler omkring mi-nimumsperioder for opbevaring, f.eks. bogføringslovens opbevaringspligt.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være

begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og imma-terielle rettigheder. Såfremt den lovgivning, som vi er underlagt, tillader det, kan du dog gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på side 1.

 

Du har ret til at få behandlingen er din persondata begrænset

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan bruge kontaktop-lysningerne øverst til at sende en indsigelse.

 

Du har ret til dataportabilitet i forhold til persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dataportabilitet, såfremt du ønsker at få dine persondata flyttet til en ny leverandør.

 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Ønsker du at tilbagetrække et tidligere afgivet samtykke, skal du ligeledes tage kontrakt til os, jf. kon-taktoplysningerne på side 1. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Såfremt du er uenig i måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, vi anvender dem til, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik, såfremt lovgivningen kræver det

eller hvis tekniske løsninger tilsiger det.

 

Ønsker du videre mere om hvilke cookies, der indsamles via vores hjemmeside, kan du læse mere herom i vores Cookies politik.